Decyzją Nr 20 z dnia 29.12.2022 roku Dyrektora Departamentu powołany został komitet sterujący składający się z 23 osób oraz sekretarza. 

Komitet to ciało opiniodawcze i doradcze dla Zespołu Zarządzającego, jednocześnie jego zadaniem jest kontrola przebiegu realizacji projektu pod kątem merytorycznym. Składa zarówno z przedstawicieli MON, jak i przedstawicieli środowiska cywilnego w celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy organami administracji publicznej na poziomie krajowym i regionalnym. 

Spotkania plenarne komitetu będą zwoływane raz do roku ( pierwsze miało miejsce 9 lutego 2023r.), natomiast w okresie pomiędzy spotkaniami Zespół Zarządzający na bieżąco konsultuje najistotniejsze działania projektu z komitetem, lub jej wybranymi członkami (w przypadku szczegółowych zapytań). 

Działania Komitetu projektu są dokumentowane w raportach.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...