W celu zapewnienia zgodności realizacji projektu z założeniami KPI, kluczowe wskaźniki efektywności były raportowane w roku 2023 i będą na koniec roku 2024. Wskaźniki służą do weryfikacji i oceny, czy i w jakim stopniu osiągane są cele lub założone plany projektu.

Główne wskaźniki efektywności projektu to:

  • promocja działań projektu poprzez utworzenie i utrzymanie strony internetowej. Planowana ilość wejść na stronę: 5000 rocznie,
  • utworzenie i udostępnienie portalu informacyjnego użytkownikom. Planowana ilość wejść na portal: 2500 rocznie,
  • opracowanie i publikacja poradnika zawierającego informacje przyrodnicze oraz dotyczące realizacji projektu. Planowana publikacja 1 poradnika w 1000 egzemplarzy,
  • promowanie projektu poprzez edycję reportaży telewizyjnych i publikacje artykułów w prasie specjalistycznej. Planowana jest emisja 1 reportażu oraz 2 publikacji w prasie,
  • utworzenie trwałych partnerstw regionalnych pomiędzy resortem obrony narodowej i regionalnymi instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody,
  • wymiana doświadczeń i rozpowszechnienie wyników projektu z innymi projektami Life w kraju i za granicą poprzez promocję działań projektu na konferencjach i spotkaniach zagranicznych, 
  • wzmocnienie potencjału kadr poprzez organizację cyklu szkoleń i warsztatów. Planowane przeszkolenie 750 osób,
  • opracowanie i publikacja Raportu Laika w ilości 500 egzemplarzy.
LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...