Zadanie obejmuje standardowe procedury kontrolne wymagane przez program Life. Audyt zewnętrzny zostanie powołany przez Beneficjenta. Zweryfikuje on końcowe sprawozdanie finansowe składane do Komisji Europejskiej. Audytor zewnętrzny sprawdzi zgodność kosztów poniesionych w ramach projektu z przepisami prawa krajowego i zasadami rachunkowości. Audytor zaświadcza, że wszystkie koszty poniesione są zgodne z umową o dotację. Audytor sprawdzi również, czy źródła finansowania projektu nie pochodzą z innych instrumentów finansowych Unii.

Audyt Finansowy wykonany będzie po zakończeniu projektu.

Sprawozdanie z Audytu zostanie dołączone do Sprawozdania końcowego.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...