Głównym celem projektu jest stworzenie trwałej sieci zarządzania obszarami Natura 2000 na terenach wojskowych w Polsce, we współpracy pomiędzy instytucjami wojskowymi i cywilnymi, mającymi wpływ na ochronę obszarów Natura 2000.

Chcielibyśmy zaktualizować dane przyrodnicze o siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000 na terenach wojskowych, usprawnić system gromadzenia i wykorzystania danych przyrodniczych, doskonalić metody ochrony siedlisk i gatunków oraz ogólnie – usprawnić procedury zarządzania ochroną przyrody na tych terenach.

Stworzenie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia dla zarządzających obszarami Natura 2000 na terenach wojskowych w Polsce jest niezwykle potrzebne. Podniesienie umiejętności i kompetencji osób związanych z ochroną przyrody i ochroną środowiska na tych terenach ma kluczowe znaczenie dla skuteczności realizacji planów zadań ochronnych tych obszarów, a co za tym idzie - dla zachowania lub poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których te obszary zostały utworzone.

Bardzo ważnym celem projektu jest również wspomaganie współpracy różnych organów administracji publicznej w procesie planowania ochrony obszarów Natura 2000, a także realizacji działań ochronnych. Specyfika terenów wojskowych wymaga opracowania odrębnych procedur dostępu do tych obszarów, inwentaryzacji przyrodniczej, monitoringu, a także dostępu społecznego do informacji o środowisku. Projekt usprawni zarówno zarządzanie ochroną przyrody na poziomie poszczególnych obszarów Natura 2000 w Polsce, jaki i na poziomie regionalnym – poprzez sprawną współpracę Rejonowych Zarządów Infrastruktury, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz innych instytucji i organizacji.

Kolejnym, bardzo istotnym elementem projektu jest usprawnienie współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami centralnymi - Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Klimatu i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Projekt umożliwi także włączenie się instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie obszarami chronionymi na terenach wojskowych w Polsce do wspólnych działań na poziomie europejskim, poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy użytkownikami podobnych terenów w innych krajach UE

PODSUMOWUJĄC

Główne cele projektu obejmują:

 • Wzmocnienie potencjału kadr Rejonowych Zarządów Infrastruktury w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska (cykl szkoleń i warsztatów)
 • Wzmacnianie współpracy służb wojskowych i cywilnych w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000.
 • Wsparcie systemu zarządzania obszarami Natura 2000 (włączenie modułu dotyczącego obszarów Natura 2000 do wojskowych systemów informatycznych).
 • Wsparcie instytucjonalne dla Zarządców terenów wojskowych.
 • Zebranie i aktualizacja danych przyrodniczych dla obszarów Natura 2000 na terenach wojskowych oraz sporządzenie map siedlisk przyrodniczych.
 • Monitorowanie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 na terenach wojskowych.
 • Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony przyrody pomiędzy resortem obrony narodowej, cywilnymi służbami ochrony przyrody oraz zagranicznymi instytucjami zarządzającymi obszarami Natura 2000 na terenach wojskowych.
 • Kampania informacyjna dotycząca ochrony przyrody na terenach wojskowych.
 • Utworzenie punktu szkoleniowo-informacyjnego.

Najważniejszymi trwałymi efektami projektu będą:

 • stworzenie stałego systemu szkoleń i konsultacji dla zarządzających obszarami Natura 2000 na terenach wojskowych (realizowanych w ramach utworzenia punktu szkoleniowo-informacyjnego);
 • stworzenie trwałego partnerstwa na rzecz ochrony przyrody na terenach wojskowych na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym;
 • poprawa systemu tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenach wojskowych, a także ich realizacji, co w dłuższej perspektywie czasowej wpłynie pozytywnie na stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których zostały utworzone te obszary;
 • zwiększenie kompetencji służb zajmujących się ochrona przyrody i ochroną środowiska na terenach wojskowych (dotyczy 10 Zarządów Infrastruktury);
 • zwiększenie roli wojska w realizacji działań przyrodniczych i współudziału wojska we wdrażaniu sieci Natura 2000 i ogólniej Dyrektywie UE w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska w Polsce.

Bezpośrednim efektem projektu będzie kompleksowe i wszechstronne przeszkolenie 250 urzędników zajmujących się zarządzaniem obszarami Natura 2000 na terenach wojskowych w Polsce, a także przeprowadzenie ogólnodostępnych warsztatów dla dalszych 500 osób związanych zawodowo z tymi terenami.

W ramach projektu zostanie stworzony także szereg materiałów informacyjnych - poradnik ochrony przyrody, filmy, reportaże, artykuły.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...