Zadanie polega na utworzeniu internetowego portalu informatycznego umożliwiającego gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych przyrodniczych o obszarach Natura 2000 na terenach wojskowych. Niniejszy system ma na celu zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do informacji o obszarach Natura 2000, ułatwi dokumentowanie i zarządzanie tymi informacjami oraz planowanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach chronionych.

 Docelowo system będzie obsługiwany przez zarządców i administratorów terenów wojskowych zajmujących się ochroną środowiska, ale także przez użytkowników terenów wojskowych.

 

Od stycznia 2023 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem koncepcji systemu. Zespół ds. realizacji projektu wraz z konsultantem ds. przyrody odbył szereg spotkań roboczych mających na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu, który jednocześnie uwzględniał założenia zawarte we wniosku, a także odpowiadał potrzebom przyszłych użytkowników.

 

W efekcie zadanie zostało podzielone na dwa zamówienia:

1. Zadanie pn.: „Dostarczenie oraz instalacja aplikacji GIS-WEB-DB dla potrzeb projektu 101074108 LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY”.

2. Zadanie pn.: „Dostarczenie projektu relacyjnej bazy danych DB oraz implementacja opracowanego projektu w RDBMS Aplikacji GIS-WEB-DB  tworzonego w ramach projektu 101074108 LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY”.

 

Umowy podpisano z zewnętrznymi Wykonawcami w listopadzie 2023 r.

 

System wykorzysta dane przygotowane w ramach działania T.2.1. ale także dane już istniejące i ogólnodostępne. Ponadto, częścią naszego systemu informatycznego będzie moduł dotyczący monitoringu siedlisk i gatunków, w którym chcemy bazować na metodykach Państwowego Monitoringu Środowiska. Moduł docelowo będzie umożliwiał wprowadzanie ocen parametrów i wskaźników w dedykowanych, słownikowanych formularzach odpowiednich dla każdego przedmiotu ochrony, w związku z czym zależy nam na zachowaniu integralności z danymi udostępnionymi w przewodnikach metodycznych. Z uwagi na powyższe nawiązany został kontakt z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w celu pozyskania danych dotyczących słowników dla parametrów oraz wskaźników poszczególnych przedmiotów ochrony (siedliska, gatunki) wraz z ich waloryzacją dla poszczególnych ocen.

 

Obecnie trwają końcowe prace nad uruchomieniem systemu w jego ostatecznej wersji.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...