Działanie polegać będzie na organizacji konferencji podsumowującej projekt (III kwartał 2024 roku).

Na konferencji, trwającej 2 dni, zostaną zaprezentowane rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Zaproszeni zostaną wszyscy interesariusze, którzy włączali się w pomoc przy realizacji projektu (przedstawiciele kadry wojskowej, służb ochrony przyrody - m.in. przedstawicieli lokalnych RDOŚ, GDOŚ, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz dziennikarze).

Konferencja będzie miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie systemów informatycznych wspierających ochronę przyrody w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W ramach konferencji podsumowującej projekt, oprócz sesji plenarnej planowane jest zorganizowanie sesji warsztatowych poświęconych poszczególnym aspektom projektu oraz panele poświęcone dyskusji, ocenie i podsumowaniom projektu.

Konferencja będzie prowadzona w dwóch językach (polskim i angielskim) - zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne. 

Konferencja zapewni promocję projektu oraz upowszechnienie osiągniętych efektów.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...