Zadanie polega na przeprowadzeniu badania oceny wpływu realizacji projektu LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY na zmianę postaw pracowników MON oraz postrzegania instytucji wojskowych, jako partnera w działaniach związanych z ochroną środowiska przez okoliczną ludność i instytucje administracji publicznej. Zostało zlecone p. Łukaszowi DERYŁO ul. Krowoderskich Zuchów 18/79 31-272 Kraków, umowa nr 29/LIFE/2023 z dnia 15.03.2023r.), który posiada doświadczenie w przygotowywaniu podobnych dokumentów.

W/w badanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap przeprowadzono w miesiącach marzec-czerwiec 2023r. Przeprowadzenie drugiego etapu – końcowego zostanie zrealizowane do 29.11.2024r. – pod koniec trwania projektu.

 

Respondentami są: 

  • pracownicy resortu obrony narodowej (Departamentu Infrastruktury, Rejonowych Zarządów Infrastruktury, użytkownicy poligonów);
  • przedstawiciele innych urzędów państwowych (Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,  Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska);
  • przedstawiciele samorządów z gmin i powiatów, w których znajdują się obszary Natura 2000  na terenach wojskowych objętych projektem;
  • reprezentanci lokalnych przedsiębiorców z branż, na które może istotnie wpływać realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 (turystyka i rekreacja, edukacja, hotelarstwo, ochrona środowiska, leśnictwo i przetwórstwo drewna, rolnictwo);
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Badaniu ankietowemu w pierwszym etapie poddanych zostało 100 osób – 46 osób cywilnych oraz 54 pracowników RON. 

W wyniku przeprowadzonego badania opracowany zostały raport częściowy, zawierający pierwszą interpretację wyników badania oceny wpływu realizacji projektu LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY na zmianę postaw pracowników MON oraz postrzegania instytucji wojskowych, jako partnera w działaniach związanych z ochroną środowiska przez okoliczną ludność i instytucje administracji publicznej.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...